0

applicants

Full-time Սրճարանում բարմեն փորձը պարտադիր չէ

at job market in Yerevan

Սրճարանում բարմեն փորձը պարտադիր չէ ժամը՝ 10.00-01.00 օր ու մեջ աշխատավարձը՝ 7000+տոկոս, աշխատավայրը՝ Կենտրոն:
077712579


Recent jobs at job market

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 05-05-2021
Viewed: 115 times